1

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Być oazą tętniącą duchowym życiem na wypalonych grzechem pustyniach
współczesnego świata; być ożywczym źródłem nadziei i punktem
odniesienia dla tych, którzy zagubili się pośród ruchomych wydm
codziennych problemów, uwikłań i zależności,
tracąc tym samym z horyzontu to, co najważniejsze

biskup tarnowski Andrzej Jeż na 55 rocznicę istnienia INMKKonsekracja świecka

Świeccy konsekrowani to świeccy radykalnie,
mocą Ducha Świętego naśladujący Jezusa,
aby jak On kochać każdego człowieka i świat stworzony przez Boga

Instytuty świeckie (...)
podejmują prawdziwą i pełną profesję
rad ewangelicznych w świecie,
uznaną przez Kościół

Perfectae caritatis 11

Jest to życie radami ewangelicznymi
ze względu na miłość Ojca do człowieka.
Naśladowanie Jezusa w sposób pierwotny
– w Jego sposobie bycia w świecie:

  • W relacji do ludzi – sercem czystym pełnym miłości
  • W posłuszeństwie Ojcu
  • W życiu bez zabezpieczeń innych niż ufność wobec Ojca niebieskiego

Jest to wybór bycia w taki sposób Kościołem,
żeby świat poznał, że Bóg go umiłował i Syna Jednorodzonego dał

Życie
radami ewangelicznymi

Czystość

Czystość wasza dowodzi światu, że można kochać
bezinteresownie i ofiarnie, czerpiąc z Bożego Serca,
że można radośnie oddać się wszystkim,
zwłaszcza tym najbardziej opuszczonym,
bez wiązania się z kimkolwiek

Paweł VI

Ubóstwo

Ubóstwo wasze dowodzi światu,
że można żyć wśród dóbr doczesnych
i można korzystać ze zdobyczy cywilizacji i postępu,
nie oddając się im w niewolę

Paweł VI

Posłuszeństwo

Posłuszeństwo wasze dowodzi światu,
że można być szczęśliwym
nie zatrzymując dla siebie prawa osobistego wyboru,
lecz pozostając całkowicie do dyspozycji Bożej,
zgodnie z tym, czego wymaga codzienne życie, znaki czasu,
potrzeby zbawienia współczesnego świata

Paweł VI

Apostolstwo

Świat

Świat – miejscem powołania i apostolstwa
Uszanowanie autonomii świata

Forma „zaczynu”

przenikanie świata „od wewnątrz”

Środki

środki właściwe każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie,
żyjącym w zwyczajnych warunkach w świecie

Benedykt XVI

Znaki czasu

Życie w głębokim związku ze znakami czasu,
które mają być osobiście i wspólnotowo
rozeznawane w świetle Ewangelii

Kompetencja

Kompetencja w swojej specjalności

Niech w głębi waszych serc świat zostanie poświęcony Bogu...
Wasze życie jest owocne nie ze względu na zewnętrzne dzieła,
lecz ze względu na miłość do Chrystusa,
która was skłoniła do całkowitej ofiary i której dajecie świadectwo
w zwykłych warunkach życia

Paweł VI, List z okazji 25. rocznicy Provida Mater,
w: Z Chrystusem w świecie, s.59

1

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła to żeński instytut świecki, na prawie diecezjalnym,
założony w 1958 r. przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Z Testamentu założyciela:

Dar trzeci – to dar Wspólnoty Niepokalanej, Matki Kościoła! (…)
Byłoby zuchwałością, gdybym powiedział,
że WNMK – to ,,dzieło mojego życia”.
Bo przecież zrobiłem ze swej strony wszystko, aby ją zniszczyć.
Jej wierne trwanie – mimo moich wad charakteru i błędów,
które mogły to dzieło udaremnić
– to oczywisty dowód, że jest to dzieło
Niepokalanej, Matki Kościoła,
dzieło w planach Bożych zadekretowane.

Cele Instytutu

- realizowanie powołania do świętości poprzez prowadzenie
życia konsekrowanego w świecie,

- diakonia na rzecz urzeczywistnienia Kościoła - wspólnoty
w Kościołach lokalnych, szczególnie poprzez dzieło
Ruchu Światło-Życie

Konsekracja

Życie radami ewangelicznymi -
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Z konstytucji INMK

Czystość
- bezżenność dla królestwa niebieskiego
- oblubieńcza miłość do Chrystusa Odkupiciela
- miłość do Boga i do wszystkich ludzi

Ubóstwo
- całkowite poleganie na Opatrzności Bożej
- unikanie „gromadzenia sobie skarbów” na ziemi
- chętne dzielenie się dobrami materialnymi

Posłuszeństwo
- poświęcenie Bogu całkowicie swojej woli
- naśladowanie posłuszeństwa Chrystusa wobec Ojca

Duchowość

Diakonia

- postawa służebna (diakonijna) polegająca na naśladowaniu Chrystusa Sługi i Maryi-Służebnicy Pańskiej
- odnajdywanie siebie w bezinteresownym darze z siebie (por. KDK 24c)

Niepokalana

Naśladowanie Niepokalanej w Jej bezgranicznym oddaniu się
przez wiarę i miłość Chrystusowi Oblubieńcowi
– uczestnictwo w duchowym macierzyństwie wobec Kościoła

Liturgia

Liturgia przeżywana jako szczyt i źródło
całego życia chrześcijańskiego

Duchowość INMK

Staramy się pogłębiać nasze życie duchowe przez:

  • osobiste spotkanie z Chrystusem w modlitwie
  • Eucharystię
  • Liturgię Godzin
  • różaniec
  • dni skupienia
  • rekolekcje
  • spotkania w grupie

Gdzie jesteśmy?

Żyjemy indywidualnie lub praktykujemy wspólnotę zamieszkania

Domy INMK: Krościenko nad Dunajcem (dom macierzysty), Dursztyn, Kraków, Lublin, Zakopane

Poza Polską żyjemy w Niemczech, Czechach, Słowacji i na Ukrainie.

98 członkiń, 75 po ślubach wieczystych

Apostolstwo członkiń Instytutu polega na świadectwie ich życia konsekrowanego,
ożywianego modlitwą i metanoią, czyli stałą przemianą życia.

Co robimy?

Skontaktuj się z nami

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Ks. F. Blachnickiego 25
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel./fax +48 (18) 262 57 32
e-mail: inmk@oaza.pl
www.inmk.org.pl